» ترانه ها و آهنگ های خواننده های آذربایجان :: ۱۳٩٢/۱۱/٦
» خورامان :: ۱۳٩٢/٢/٧
» ناتوان حبیبی :: ۱۳٩٢/٢/٧
» ناز پری :: ۱۳٩٢/٢/٧
» رویا :: ۱۳٩٢/٢/٧
» یگانه :: ۱۳٩٢/٢/٧
» سودا :: ۱۳٩٢/٢/٧
» خاطره اسلام :: ۱۳٩٢/٢/٧
» ژیلا :: ۱۳٩٢/٢/٧
» آیسل تیمورزاده :: ۱۳٩٢/٢/٧
» آینیشان قولیوا :: ۱۳٩٢/٢/٧
» آیگون رحیموا :: ۱۳٩٢/٢/٧
» آیگون :: ۱۳٩٢/٢/٧
» آرزو علیوا :: ۱۳٩٢/٢/٧
» خاطره اسلام جدید :: ۱۳٩٠/۱٠/۳
» رویا جدید :: ۱۳٩٠/۱٠/۳